Helsingin kaupunginhallitus jätti Tanssin taloa koskevan puitesopimuksen hyväksymisen pöydälle kokouksessaan 7.12. Asia tulee uudestaan käsittelyyn maanantaina 14. joulukuuta.

Helsingin kaupunki, Jane ja Aatos Erkon säätiö, Kiinteistö Oy Kaapelitalo sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ovat neuvotelleet valmiiksi puitesopimuksen Tanssin talon toteuttamisesta Kaapelitehtaan yhteyteen. Sopimus on käsiteltävä Helsingin kaupunginhallituksessa, ja se edellyttää myös muiden osapuolten lopullista hyväksyntää.

”Tanssin talo antaa uudenlaisia mahdollisuuksia tanssijoille. Yleisökin löytää tanssin paremmin kaupungista”, sanoo Helsingin kaupungin sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen Helsingin kaupungin nettisivuille.

Tanssin talo -hanke on ollut pitkään vireillä. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti kesäkuussa 2013 teettää tarveselvityksen, jossa hankkeen eri toteuttamisvaihtoehtoja selvitettiin. Jane ja Aatos Erkon säätiön tekemä ehdollinen 15 miljoonan euron avustuspäätös vauhditti valmistelua. Kaupunginjohtajan perustama Tanssin talo -työryhmä jätti loppuraporttinsa 31.10.2015. Siinä esitettiin, että Tanssin talo toteutetaan Kiinteistö Oy Kaapelitalon yhteyteen rakennettavaan uudisrakennukseen. Tanssin talon uudisrakennus tulee Kaapelitalon omistukseen. Myös Kaapelitalossa sisällä olevia tiloja peruskorjataan Tanssin talon käyttöön.

Syksyn aikana työryhmä vielä tarkisti kaupungin pyynnöstä Tanssin talon tilaohjelmaa ja henkilöstön mitoitusta. Tavoitteena oli luoda talolle toimintamalli, jossa julkisen tuen tarve on asetettu kohtuulliseksi pidetylle tasolle. Sen mukainen ohjelma-ala on 4 280 neliömetriä. Se sisältää sekä uudisrakennuksen että peruskorjattavan osan. Huoneohjelma on työryhmätyöskentelyssä pienentynyt 840 neliömetriä. Sen arvioidaan laskevan uudisosan rakentamiskustannuksia noin 800 000 euroa. Uudisrakennuksen arvioidut kustannukset ovat näin ollen 27 miljoonaa euroa ilman ALV:a. Tanssin taloon on suunniteltu 250- ja 700-paikkaiset esityssalit, vuokrattavissa oleva harjoitussali, esitys- ja yleisötoimintaan soveltuva toriaula, toimistotilat sekä ravintolapalvelutilat.

Tanssin taloa voidaan käyttää vain tanssi- sekä sitä tukevaan toimintaan. Talon ohjelmistoon kuuluu taidetanssin lisäksi myös esimerkiksi katu-, pari-, kilpa- ja kansantanssi. Sen vierailuteatterimalli edellyttää muun muassa taiteellis-tuotannollista ja viestinnällistä henkilökuntaa. Tanssin talon organisaation on tarkoitus toimia verkostomaisesti, ja sisällöt tuotetaan tanssin kansainvälisen ja kotimaisen kentän kanssa yhteistyössä. Tanssin talon henkilöstömääräksi esitetään 15:tä.

Esitetyn toimintamallin mukaiset käyttömenot ovat vuosittain 3 171 000 euroa. Näistä omavarainhankinnalla hankitut tulot ovat 1 637 000 euroa. Yhdistyksen toimintamallin ja liiketoimintasuunnitelman mukainen julkisen tuen tarve käyttötaloudelle on 1 334 000 euroa vuodessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön lupaama valtionosuus myönnetään Tanssin talolle, mikäli eduskunta osoittaa sille talousarviossa tarvittavan määrärahan. Ministeriön ilmoituksen mukaan järjestely edellyttää käytännössä, että sekä Helsingin kaupunginteatteria ylläpitävä Helsingin teatterisäätiö että Tanssin talo ry pyytävät opetus- ja kulttuuriministeriöltä säätiön rahoituksen perusteena olevien henkilötyövuosien siirtämistä yhdistykselle Tanssin talon toimintaa varten.

Ministeriön ilmoituksessa todetaan samalla, että jos teattereita koskevan valtionosuusmomentin henkilötyövuosin määrä kasvaa, valtio arvioi uusien henkilötyövuosien kohdentamista Tanssin talolle, jolloin teatterisäätiöltä siirrettävä henkilötyövuosimäärä vastaavasti vähenee. Valtionosuuden siirtämistä koskevista yksityiskohdista neuvotellaan viimeistään kesällä 2018.

Valtionosuuden siirtäminen toteutetaan ensimmäisen kerran kertaluontoisena Tanssin talon toiminnan alkaessa. Sen jälkeen rahoitus määräytyy vuosittain opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa säädetyin periaattein. Kertaluonteisen rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että Tanssin talon toiminta ja rahoitus ovat riittävällä tasolla.

M.T.

Lähde: Helsingin kaupunki päätökset-sivusto

http://dev.hel.fi/paatokset/asia/?q=Tanssin%20talo